Pouť farníků Lidečka a Hovězí po stopách apoštolů

30.05.2012 10:27

Pouť do Říma

Ve dnech 27. 4. až 3. 5. 2012 farnosti Lidečko a Hovězí uskutečnily pouť do věčného města Řím, řekl bych, po stopách sv. Cyrila a Metoděje. V pátek odpoledne, po mši svaté v Lidečku odstartoval autobus manželů Svobodových z Valašského Meziříčí za účastí 50 poutníků s Otci Janem a Vojtěchem na cestu do italských měst Assisi a Říma. Cesta dlouhá 1 490 km trvala celkem 18 hodin. Cestou přes Bratislavu, Vídeň a Graz jsme dorazili v sobotu v 6.30 ráno do historického městečka Assisi, města sv. Františka a sv. Kláry.


Sobota 28.4.2012
V 8 hodin proběhla v bazilice sv. Františka z Assisi, v kapli sv. Kateřiny Alexandrijské mše svatá. Po mši svaté jsme měli 8 hodin čas na prohlídku města, kde jsme se mohli seznámit s historií těchto svatých a poklonit se jejich ostatkům, dále projít mnoho kostelů a jiných historicky-kulturních památek, například katedrálu sv. Rufína nebo zříceniny hradu. V pozdním odpoledne jsme se přesunuli do Říma k ubytování na Velehradu nedaleko baziliky sv. Petra. Jedná se o českou poutní ubytovnu založenou kardinálem Josefem Beranem. O provoz této ubytovny se stará náš rodák Otec Jaromír Zádrapa z Lidečka spolu s dalšími spolubratry salesiány. Ubytování se stravou bylo vynikající.

Neděle 29.4.2012
Na druhý den v neděli po snídani proběhla mše svatá v poutní kapli na Velehradu.

První den pobytu v Římě začal návštěvou náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Pak jsme se přesunuli k prohlídce Andělského hradu,

který je od náměstí sv. Petra vzdálen asi 1 km. Nachází se na pravém břehu řeky Tibery. Jedná se o kruhovou stavbu s dominantou bronzové sochy archanděla Michaela, který se zjevil papeži Řehoři, kdy mu oznamoval konec morové epidemie v Římě. V pravé poledne jsme se zúčastnili požehnání u sv. Otce Benedikta XVI, na náměstí sv. Petra.


Po obědě v uličkách Vatikánu jsme absolvovali prohlídku kulturních památek Říma a prošli jsme i několik kostelů. Bazilika Panny Marie Sněžné,je nejvýše postavený kostel v Římě. Podle legendy, se za papeže Liberia v noci ze 4. na 5. srpna roku 352 odehrál zázrak – na jednom z pahorků Říma napadl v létě sníh. Na tomto místě byla postavena římská bazilika Santa Maria Maggiore. Pro nás Slovany velmi významné místo, protože v roce 867 připutovali do Říma svatí bratři Cyril a Metoděj, aby si vyžádali schválení liturgických knih ve slovanském jazyce. Tady slavnostně položili na oltář bohoslužebné knihy ve staroslověnštině a papež Hadrián II., slavnostně schválil jejich užívání. Poprvé se zde slavila mše svatá ve slovanském jazyce. Dále prohlídka pokračovala návštěvou nejstaršího kostela v Římě, baziliky sv. Klimenta. Bazilika sv. Klimenta stojí nedaleko Colossea.O papeži, sv. Klimentovi, se toho moc neví. Jisté je, že poznal osobně apoštoly a snad byl vysvěcen přímo sv. Petrem. Podle chronologie Petrových nástupců stál v čele církve přibližně v letech 92-99. Tradice říká, že byl později vyhnán na Krym a svržen do moře s kotvou uvázanou na krku. Zpátky do Říma se jeho relikvie dostaly složitou cestou přes Velkou Moravu díky sv. Cyrilovi a Metodějovi. Bazilika byla postavena v roce 417 až 499. Podle posledních archeologických výzkumů měla bazilika také dvůr s portiky a zvláštní prostor pro udělování svátosti biřmování. V této bazilice, která je dodnes přístupná v podzemí, je jedno z hlavních slovanských poutních míst Říma. Jedná se hrob sv. Cyrila. U jeho hrobu jsme společně zazpívali píseň „Bože cos ráčil“ Pak následovala prohlídka Colossea,


Konstantinova oblouku,vězení Mammertinum, Kapitolského náměstí, Benátského náměstí a kostela Del Gesů s ostatky sv. Ignáce. Colosseum se původně jmenovalo Flaviánský cirkus. Jedná se o obrovský ovál určený k římským hrám vystavěný z travertinu - kámen, který byl dovezen po silnici speciálně k tomu účelu zbudované z více než 30 km vzdáleného města Tivolli. Je padesát metrů vysoký, rozdělený na tři patra. Každé patro je podepřeno sloupy. Poslední patro má otvory pro zaražení kůlů, které nesly plachtu stínící proti slunci. Aréna pojala více než 50 000 diváků. Vedle Colosea se nachází jeden z nejkrásnějších a nejzachovalejších vítězných oblouků celého Říma – Konstantinův oblouk. Vítězný oblouk má oslavovat desáté výročí Konstantinova nástupu do funkce císaře.

Pondělí 30.4.2012
V pondělí po snídani jsme se autobusem přesunuli do katakomb sv. Kalixta. Katakomby sv. Kalixta se rozkládají ve třech podzemních patrech na území asi 400 x 300 metrů. Jedná se o staré křesťanské pohřebiště. K nejznámějším patří papežská krypta se čtyřmi sarkofágy a dvanácti urnami papežů a biskupů ze 3. století. Krypta je spojena s cubiculem, ve kterém je hrob sv. Cecílie. Pozoruhodná je i kaple Svátostí a krypta Luciny. Katakomby jsou vyzdobeny řadou křesťanských symbolů - najdeme zde kříž, kotvu, beránka, rybu. Zde v jedné z kaplí ve 20 m pod zemí jsme se zúčastnili mše svaté.

Pak jsme se přesunuli do baziliky sv. Šebestiána chrámu nad katakombami. Hlavní oltář uprostřed chrámu je neklamným znakem více než tisícileté úcty k památce apoštolů Petra a Pavla, jejichž ostatky zde byly za posledních pronásledování křesťanů uloženy. Po prohlídce této baziliky jsme navštívili baziliku sv. Pavla za hradbami. Ta byla postavena ve 4. století nad pravděpodobným hrobem apoštola Pavla. Původní stavba, která byla svého času větší než bazilika sv. Petra, se dochovala až do roku 1823, kdy lehla popelem. Vzápětí byla bazilika postavena znovu se snahou držet se původní podoby. Uvnitř se na stěnách lodi nacházejí medailony všech (oficiálně uznaných) papežů od sv. Petra až po současného svatého otce Benedikta XVI. Na odpoledne byl naplánovaný odjezd k moři do města Nettuno. Odvážlivci se v moři i vykoupali. Ve městě Nettuno se nachází kostel sv. Marie Goretti. Sv. Maria Goretti patří k nejuctívanějším světicím dnešní doby. Základem velké úcty k ní je její čistota a odpuštění. Součástí kostela je krypta s tělesnými pozůstatky sv. Marie Goretti.
Na tento den byl naplánován ještě večerní program. Po večeři jsme absolvovali noční prohlídku Říma. Navštívili jsme Navonské návěstí s Panteonem, který patří mezi 7 divů světa, Fontánu di Trevi, Španělské schody a Piazzu del popolo.
Úterý 1.5.2012
V úterý jsme se vypravili na prohlídku Bazilika sv. Petra. Nejdříve, po překonání bezpečnostních rámů - zbaveni všech nebezpečných nástrojů (nožíky, otvírače konzerv), někteří pěšky a jiní výtahem jsme stanuli na kopuli baziliky. Protože byl krásný slunečný den, měli jsme možnost sledovat krásy Říma z výšky 132 m. Pak následovala samotná prohlídka Vatikánské baziliky, jedné ze čtyř římských papežských bazilik. Bazilika je postavena na místě, kde byl pohřben po svém umučení sv. Petr. Nacházejí se zde jeho ostatky a taky lebka sv. Pavla. Je zde pochováno mnoho papežů. Poslední zemřelý papež Jan Pavel II byl přesunut z krypty pod bazilikou přímo do chrámu a jeho ostatky jsou uloženy v kapli sv. Šebestiána. Den 1. května 2012 byl dnem druhého výročí od blahořečení Jana Pavla II a v době naší návštěvy proběhlo procesí od hlavního oltáře k jeho ostatkům za účasti asi 5.000 Poláků. Kromě papežů jsou v kryptě uloženy i ostatky kardinála Josefa Berana. Po pravé straně hlavního oltáře se nachází i kaple sv. Václava, která však v době naší návštěvy byla uzavřená. Ještě téhož dne odpoledne jsme se autobusem přesunuli do arcibaziliky Nejsvětějšího Spasitele a sv. Jana Křtitele a Jana Evangelisty, známější jako bazilika sv. Janů na Lateráně (San Giovanni in Laterano). Je to jedna ze čtyř římských bazilik a je zároveň biskupským kostelem města Říma. Je spravována papežem. Jen pro zajímavost je tato bazilika dodnes hodnostně nejvyšším kostelem v celé katolické církvi, tedy hodnostně výše i jak bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Byla původně hlavním kostelem papežů. Je klenotem pozdně barokní architektury. Na jeho horní římse stojí 15 soch 7 m vysokých uprostřed s Ježíšem Kristem a oběma sv. Jany. Na Lateránském náměstí stojí obelisk z roku 1500 před Kristem. Byl dovezen z Egypta a mohl ho tedy pozorovat i Mojžíš. Pak jsme se přesunuli do kostela sv. Kříže. Nejdražší relikvie církve se nacházejí právě v tomto kostele sv. Kříže Jeruzalémského. V moderní kapli postavené roku 1930. jsou uloženy ostatky, které kdysi svatá Helena dovezla z Palestiny - zejména část Svatého kříže a dva trny z Kristovy trnové koruny. Dále se v kostele nachází prst nevěřícího sv. Tomáše a kopie Turínského plátna. Duchovním správcem tohoto kostela je kardinál Miloslav Vlk. Pak následovala cesta autobusem do kostela sv. Praxedy, kde soluňští bratři Cyril a Metoděj pobývali při návštěvě Říma. V tomto kostele se nachází vzácná relikvie, mučednický kůl, u kterého byl Ježíš Kristus bičován. Ve vedlejší budově u tohoto kostela se nachází Centrum Aletti. Jedná se o apoštolské dílo Tovaryšstva Ježíšova. Je studijním a výzkumným střediskem, zaměřeným k podnícení dialogu mezi kulturami a náboženstvími v nové Evropě. Vychází z cyrilometodějské tradice, z duchovního dědictví jak Západu, tak Východu. Pobýval zde i náš rodák Otec Jaromír Zádrapa. Centrum Aletti je spojováno s osobou kardinála Tomáše Špidlíka, který v tomto domě bydlel a taky zemřel. Jeho ostatky byly následně převezeny na Velehrad u Starého města. Součástí tohoto centra je i umělecká dílna na mozaiky P. Marka Rupnika. Zde kardinál Špidlík spolu s dalšími umělci navrhoval novou úpravu kaple papeže Jana Pavla II, která se nachází po pravé straně baziliky sv. Petra nad Sixtínskou kaplí. V centru je taky postavená nová kaple, kde na závěr dne jsme měli mši svatou.

Středa 2.5.2012.
Posledním dnem naší poutí byla středa. Ta začínala překvapením, kdy mši svatou v kapli na Velehradu sloužil biskup František Radkovský, představený plzeňské diecése. Pak po společné snídani a vyfotografování s biskupem Radkovským jsme se zúčastnili slavnostní audience u sv. Otce, který k nám poutníkům z Lidečka, Horní Lidče a Hovězí promluvil v českém jazyce:
„ Srdečně zdravím poutníky z České republiky, zejména z farností Lidečko a Hovězí. Ať vaše pouť k hrobům apoštolů v této radostné velikonoční době odejme všechny obavy. Kéž vám dodá odvahu radostně hlásat a svědčit, že Kristus vstal z mrtvých. Ať setkání s tradicí věčného města posílí vaši víru a podnítí duchovní růst. Všem vám žehnám.“


Po audienci jsme navštívili Vatikánská muzea. Vatikánská muzea jsou jedním z největších komplexů uměleckých sbírek na světě. Celý komplex na rozloze 55 000 m2 je budován od 13. století. Nachází se v blízkosti baziliky sv. Petra. Základ muzea tvoří sbírka klasických děl, kterou od roku 1503 vystavil papež Julius II. Délka expozice po několika trasách měří 7 km. Uvnitř muzeí se nachází i světoznámá Sixtinská kaple, kde po staletích probíhá volba nového papeže.
Po večeři jsme se rozloučili s poutní ubytovnou na Velehradu a po krátké májové pobožnosti jsme ve 21.30 vyrazili zpět do České republiky.

Závěrem je třeba i touto cestu poděkovat Otci Jaromíru Zádrapovi, překladatelce Kateřině ze Slovinska a našim duchovním otcům. I s cestovní kanceláří je možné poznat Řím, ale Otec Jaromír nás zavedl na místa, spojená s naší duchovní kulturou, na místa, která jsou velmi blízká naší vlasti, tak jak to uvedl ve své řeči i sv. Otec. „Ať setkání s tradicí věčného města posílí vaši víru a podnítí duchovní růst. To bylo smyslem naší poutí. Mnohokrát děkujeme.


 

—————

Zpět