MYŠLENKY NA PROSINEC 2011

28.11.2011 10:40

Příprava na výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje
Myšlenky Marie Josefa Kopertinského na měsíc prosinec 2011

1.12.
Kdo miluje, nikdy neodpočívá. Bojí se, že jeho láska není dokonalá. Žárlí na milovanou věc a čím víc miluje, tím větší úzkost zakouší. Ale nezneklidňuje se a vše snáší, protože miluje.

2.12.
Je třeba myslet na vlastní hříchy, ale hned potom si musíme uvědomit velikost Božího Milosrdenství.

3.12.
Láska k Bohu a k bližnímu jsou základní pravdy naší svaté víry.

4.12.
Časté přistupování k svátostem je velmi účinný prostředek ke změně hříšného života.

5.12.
Služba Bohu zušlechťuje člověka, mění jeho způsoby i jeho chování k druhým.

6.12.
Víra a pokora jsou základ všech ostatních ctností, proto buď pokorný a měj víru v Boha, nezávoď
s ďáblem, který je mazaná šelma.

7.12.
S pokorou vždy zvítězíš. V pokorných srdcích přebývá Pán.

8.12.
Nebuď nevděčný, odpovídej vděčností na milosti, kterými tě Bůh neustále obdaruje. Láska se splácí láskou.

9.12.
Pravá a dokonalá modlitba je konat Boží vůli.

10.12.
Nezahálej. Zahálka je největším nepřítelem čistoty duše.

11.12.
Nemůžeš mít ráj na zemi i v nebi - užívat si světských radovánek a pak jít do nebe. Proto buď trpělivý, až budeš trpět.

12.12.
Lidé z tohoto světa jsou jako bárka na moři - v neustálém pohybu. Jednají, jako by měli žít navěky, ale jen spřádají pavučiny.

13.12.
Nemít žádná pokušení je také pokušení.

14.12.
Světské věci se zdají významnější, než jsou. Podobají se mořským vlnám - jsou vysoké jako hory, ale potom se náhle rozplynou.

15.12.
Vodu nelze vzít do náruče. Tak je to i s věcmi tohoto světa. Kdo se k nim přimkne, tomu nezůstane nic.

16.12.
Člověk se chová i ke psu slušně, když má rád jeho pána.

17.12.
Bůh dovoluje, aby ti, kteří ho milují, měli chyby. Oni z nich totiž čerpají veliký užitek - stejně jako když někdo jde a zakopne, poskočí tím dopředu o dva kroky.

18.12.
Lidé říkají - jaké divy dělá příroda, ale nepozvednou zrak a neuzří Tvůrce přírody. Je to jako bychom používali brýle jen k tomu, abychom si je mohli prohlížet a ne abychom skrze ně viděli věci kolem sebe.

19.12.
Chovejme se jako ptáci, kteří slétnou k zemi sebrat potravu a pak hned vzlétnou do výše. Kéž nás pozemské potřeby příliš nezdržují, abychom mohli chválit a děkovat Bohu na Výsostech.

20.12.
Kdo má víru, je jako velký strom - i když ho pokácí, vždy vyraší nové ratolesti. Kdo nemá víru, je jako strom bez kořenů nebo slabá rostlinka. I nejslabší větřík ho vyvrátí.

21.12.
Kolik námahy dá vypěstovat klas. Mnoho píle je zapotřebí k dobré sklizni, je třeba odolat mnohým bouřím, pokušení a trápení.

22.12.
Někteří činí pokání jen ze strachu. Jsou jako havrani. Když sněží, zbělají, ale jakmile zatřepou křídly, jsou znovu černí.

23.12.
Knížata posílají do svých pevností hlídky na stráž. Jestliže jsi získal ctnosti, je třeba o ně pečlivě pečovat, je třeba být na stráži.

24.12.
Svíci, která zhasla před chviličkou, snadno zapálíme. Tak je to i s hříšníkem, který chyboval, ale ihned toho lituje.

25.12.
Bůh dal člověku čest a stud, aby mu sloužily jako záštita proti hříchu.

26.12.
Světlušky svítí jasným světlem a představují jas lásky k Bohu a bližním. Ledabylí lidé
se nevyrovnají ani takovému hmyzu - ač vědí, že byli stvořeni k Božímu obrazu.

27.12.
Vidíš to poleno, ze kterého se tolik kouří? Dokud se kouř nerozptýlí, nechytne. Je třeba zbavit se všech světských náklonností, jestli chceš, aby tě prostoupil oheň Boží lásky.

28.12.
Láska a milosrdenství tě udělají šťastným. Původcem nezištné štědrosti je sám Bůh. Kdo je milosrdný a štědrý, je boháč a ani o tom neví. Kdo není, je nešťastný. Kdo nemiluje bližního,
je blázen a hlupák a neví o tom.

29.12.
Kdo je vždy trpělivý, má nemalé zásluhy.

30.12.
Neomylné pravidlo, jak poznáme pravou lásku k Bohu – přesné dodržování přikázání Božích
i evangelijních, zdržování se hříchů, boj proti vášním, meditování o Božích vlastnostech
a zalíbení v nich.

31.12.
Kdo stojí na zemi, tomu připadá kříž na zvonici malý. Kdo je ve zvonici, tomu připadá malá země pod ním. Stejně tak světští lidé nechápou nebeské věci. Kdo je v ráji, dobře chápe, jak malou cenu mají věci na zemi.

 

Myšlenky byly sestaveny na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.

 

—————

Zpět