Lidové misie v naší farnosti ve dnech 22. 6. - 30. 6. 2013

11.04.2013 10:44

Lidové misie redemptoristů jsou plánovány v naší farnosti od 22. 6. do 30. 6. 2013.


Co vlastně jsou lidové misie?  

Jsou to duchovní obnovy farních společenství. Začaly se konat v Čechách a na Moravě zhruba v polovině 19. století. Své ovoce přinášely po celých 100 let, až do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů v naší republice zakázána. Dnes, kdy je možnost opět svobodně zvěstovat Boží slovo, navazují na tento osvědčený způsob pastorace.
Délka konání misií činí obvykle devět dní. Víkendové akce jsou jistě dobré, ale nezasáhnou ty, kteří to nejvíce potřebují. Má-li přinést duchovní obnova užitek celé farnosti, je třeba se na ni připravit modlitbou a to již půl roku dopředu.

Během misií věnují lidé Bohu denně jednu nebo dvě hodiny, dovolí mu, aby na ně působil. Při tom se mohou každý den věnovat svému zaměstnání, rodině, studiu, … jde to, věříte tomu?


Cílem misií je vnitřní obrácení člověka, od sebe samého k Bohu a bližním. Jde o oživení a prohloubení víry ve vlastních řadách. Dnes nemusíme jezdit na misie jen do Afriky či klepat u dveří ateistů. Většinou stačí pohlédnout do svého nitra a otevře se nám misijní území, které bývá daleko větší než onen „černý“ kontinent. Podaří-li se člověku misie dobře prožít, nalézá většinou radost z víry v Krista a co víc … lidé okolo to na něm poznají a přinese jim to rovněž užitek.


Modlitba za LIDOVÉ MISIE ve farnosti

Duchu Svatý, Stvořiteli,
ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky,
abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvětil jejich život.
Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naši farnost a naplň nás svými dary.
Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás z chyb, pozdvihuj z hříchů a sjednoť nás vzájemnou křesťanskou láskou.
Dej, ať podpořeni tvou milostí nalezneme během misií nový život.
Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.
Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu.
Ať dojdeme do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici:
Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

—————

Zpět