ADORAČNÍ DEN

18.11.2011 09:32

Dne 25. listopadu bude v naší farnosti adorační den, při příležitosti svátku svaté Kateřiny Alexandrijské.

SVATÁ KATEŘINA ALEXANDRIJSKÁ

Podle tradice byla Kateřina mladá, vzdělaná a krásná křesťanka. Pocházela ze vznešené rodiny. Roku 305 byla umučena v egyptské Alexandrii, centru antických kultur a hlavním městě křesťanské učenosti. Pozdější texty, například řecká Passio(vyprávění o jejím životě a mučednictví, pocházející z 6.-7.století), byly napsány pro povzbuzení.
Autorem Passio je pravděpodobně kněz z Alexandrie nebo mnich ze Sinaje. Mučednictví svaté Kateřiny se datuje do doby císaře Maxentia, nebo Maximina, kteří tvrdě pronásledovali křesťany.
Císař nařídil velké oslavy spojené s obětováním pohanským bohům. Kateřina se odmítla zúčastnit a panovníka oslovila těmito slovy: „Proč chceš přivést do neštěstí tento zástup kvůli kultu pohanských bohů? Nauč se znát Boha, stvořitele světa a jeho syna Ježíše Krista, jenž svým křížem osvobodil lidstvo z pekla.“ Panovník byl takovou pevností a odhodláním zasažen. Povolal Kateřinu, aby ji jeho řečníci a filozofové přesvědčili svými výklady. Mladá křeťanka je však svou moudrostí usvědčila z omylu. Mudrci se obrátili a proto byli zaživa upáleni. Panovník se snažil Kateřinu svést nabídkami ke sňatku, ale dostalo se mu pouze odmítnutí. Nechal ji tedy vsadit do vězení. Tam ji navštívil sám Kristus a holubice jí přinášela potravu. Navštívila ji také císařovna  a nejvyšší soudce. Oba byli zasaženi jejími slovy a spolu se dvěmasty vojáky se obrátili ke Kristu. Císař tedy dal Kateřinu mučit na kole s hroty, ale zachránil ji anděl, kola se rozlámala a zasáhla vojáky. Sama císařovna vyznala své obrácení ke křesťanské víře, a byla vydána na mučení a sťata. Také pro Kateřinu byl připraven tento rozsudek smrti. Když ji sťali, z jejího krku vyteklo mléko a andělé přenesli její tělo na horu Sinaj, kde byla pohřbena.
Vyprávění o životě svaté Kateřiny obsahuje hodně symbolů. Vypráví se například, že její tělo odnesli andělé na horu Sinaj. Na tomto místě vznikl jí zasvěcený klášter, jenž existuje dodnes a je cílem mnoha poutníků. Místo je známé pro mnohé zázraky, které se staly prostřednictvím mléka a oleje, jež vyvěrají z hrobu světice.

Důležitými jsou také charakteristiky svaté Kateřiny (byla pannou, mučednicí, vzdělanou ženou z vysokých vrstev), které vystihují konkrétní momenty šíření a potvrzování křesťanství. Zdá se, že kult svaté Kateřiny mohli přinést do Evropy východní mniši a rozhodně se rozšířil po křižáckých výpravách. Úcta k ní se rychle šířila a časem byla upevněna i bohatou ikonografií a mnoha výrazy lidové zbožnosti.
Kateřina je patronkou svobodných dívek, námořníků a řemesel, jako byli koláři a švadleny. Také je patronkou teologů a filozofů.
Svatá Kateřina vždy bývá zobrazována se svými atributy: korunou, knihou, kolem a mučednickou palmou.
 

—————

Zpět